Choose the best answer for the following sentence:

Why didn’t you give me a call yesterday?

We _________ discuss everything together.

A.

can            

B.

may              

C.

must                

D.

could

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

could

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...