Choose the best answer for the following sentence:

“Why are you so mad?”

“You __________ me you weren’t coming to dinner. I waited for you for two hours.”
 

A.

should tell               

B.

should have told

C.

should told               

D.

 should had told

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

should have told

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...