Choose the best answer for the following sentence:

“Why are you so mad?”

“You __________ me you weren’t coming to dinner. I waited for you for two hours.”
 

A.

should tell               

B.

should have told

C.

should told               

D.

 should had told

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...