Choose the best answer for the following sentence:

“Which do you prefer - the blue china or the white china?” “The white china is ___________.''

A.

definite better               

B.

better definite

C.

better definitely               

D.

definitely better

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

definitely better

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...