Choose the best answer for the following sentence:

“Which do you prefer - the blue china or the white china?” “The white china is ___________.''

A.

definite better               

B.

better definite

C.

better definitely               

D.

definitely better

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...