Choose the best answer for the following sentence:

Where's your father?

He _________ in his office.

A.

works         

B.

has worked   

C.

is working   

D.

worked

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

is working

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...