Choose the best answer for the following sentence:

Where's your father?

He _________ in his office.

A.

works         

B.

has worked   

C.

is working   

D.

worked

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...