Choose the best answer for the following sentence:

Where can people play _____________ water polo?

A.

a

B.

an

C.

the

D.

Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ø

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...