Choose the best answer for the following sentence:

When the moon ____________________________ full, it ___________________________ just as the sun ______________________________.

A.

is / rises / sats

B.

was / would rise / has set

C.

has been / will rise / will set

D.

will be / will have risen / is setting

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

is / rises / sats

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...