Choose the best answer for the following sentence:

When I arrived at the meeting the first speaker ___________ speaking and the audience was clapping.
 

A.

just finishes                  

B.

had just finished
 

C.

has just finished               

D.

just finished

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had just finished

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...