Choose the best answer for the following sentence:

When I arrived at the meeting the first speaker ___________ speaking and the audience was clapping.
 

A.

just finishes                  

B.

had just finished
 

C.

has just finished               

D.

just finished

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...