Choose the best answer for the following sentence:

When I arrived late, my boss was very angry ___________ me.

A.

with 

B.

for

C.

to 

D.

of

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...