Choose the best answer for the following sentence:

When I ______________ to visit him, he ________________ to work.

A.

came / gone 

B.

came / had gone

C.

had come - went 

D.

had come - had gone

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

came / had gone

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...