Choose the best answer for the following sentence:

What's your __________ subject at school?

A.

preferred                

B.

favourite               

C.

liked               

D.

rather

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

favourite

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...