Choose the best answer for the following sentence:

“What time do you expect your parents?”

“They _________ come round 4.00.”

A.

are                   

B.

ought                    

C.

should                    

D.

can

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

should

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...