Choose the best answer for the following sentence:

What do people ___________ the 25th wedding anniversary? Is it "silver anniversary"?
 

A.

speak 

B.

 say  

C.

call   

D.

talk

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

call

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...