Choose the best answer for the following sentence:

We're living in a house _____________ by green trees.

A.

is surrounded                

B.

that surrounded

C.

to be surrounded                 

D.

which is surrounded

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

which is surrounded

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...