Choose the best answer for the following sentence:

We were _______________ of buying a house in the suburb.
 

A.

wishing                     

B.

wanting                       

C.

considering                     

D.

thinking

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

thinking

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...