Choose the best answer for the following sentence:

We watched the little girl _____________________ across the street.

A.

 to walk               

B.

walk                     

C.

is walking                 

D.

walked

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

walk

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...