Choose the best answer for the following sentence:

We refrained __________ talking until we knew that it was safe.

 

A.

from                    

B.

  up                     

C.

  for                           

D.

 off

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

from

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...