Choose the best answer for the following sentence:

We refrained __________ talking until we knew that it was safe.

 

A.

from                    

B.

  up                     

C.

  for                           

D.

 off

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...