Choose the best answer for the following sentence:

We like to read that novel ____________ Jack London.
 

A.

of 

B.

from  

C.

in 

D.

by

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

by

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...