Choose the best answer for the following sentence:

We like to read that novel ____________ Jack London.
 

A.

of 

B.

from  

C.

in 

D.

by

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...