Choose the best answer for the following sentence:

We climbed to the top of the mountain, ___________ .
 

A.

which we had a picnic

B.

in that we had a picnic

C.

where we had a picnic

D.

we had a picnic in where

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...