Choose the best answer for the following sentence:

We climbed to the top of the mountain, ___________ .
 

A.

which we had a picnic

B.

in that we had a picnic

C.

where we had a picnic

D.

we had a picnic in where

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

where we had a picnic

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...