Choose the best answer for the following sentence:

 Water polo is played in __________ pool 1.8 meters deep.

 

A.

a             

B.

an         

C.

the                

D.

Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...