Choose the best answer for the following sentence:

True friendship will _____________ as long as our lives.
 

A.

spend             

B.

take           

C.

last               

D.

keep

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

last

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...