Choose the best answer for the following sentence:

Trees and shrubs _____________ an important part in preserving land because their roots bind the soil and retain water.
 

A.

make               

B.

keep                  

C.

have                       

D.

play

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...