Choose the best answer for the following sentence:

To win the contest, you must complete five activities ___________.
 

A.

for all                    

B.

to all                    

C.

at all               

D.

in all

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

in all

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...