Choose the best answer for the following sentence:

To check for acidity, one had better ___________ litmus paper.
 

A.

use              

B.

using              

C.

to use                

D.

useful

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

use

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...