Choose the best answer for the following sentence:

This wine __________ in the cellar for 15 years. When we take it out and open it, it will taste beautiful!

A.

was            

B.

has been                

C.

have been                    

D.

is

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

has been 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...