Choose the best answer for the following sentence:

This sailboat ____________ go faster if there were more wind.
 

A.

wouldn’t                  

B.

shall                  

C.

will               

D.

would

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

would

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...