Choose the best answer for the following sentence:

This is just an ___________ meeting; you just need to dress casually.
 

A.

informal                          

B.

information                        

C.

informality                         

D.

formal

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

informal

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...