Choose the best answer for the following sentence:

This cheque ____________ be signed only by the manager of your company.
 

A.

can 

B.

had to           

C.

may         

D.

must

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

must

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...