Choose the best answer for the following sentence:

This book _____________ to Peter. It is not mine.
 

A.

possesses                         

B.

owns                        

C.

has                    

D.

belongs

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

belongs

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...