Choose the best answer for the following sentence:

They've decided that the memorandum should be sent only to those ____________.
 

A.

respective                   

B.

relative              

C.

worried              

D.

concerned

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...