Choose the best answer for the following sentence:

They were planting potatoes in the garden when it suddenly ______________ .

A.

rain

B.

rained

C.

has rained 

D.

had rained

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...