Choose the best answer for the following sentence:

They were planting potatoes in the garden when it suddenly ______________ .

A.

rain

B.

rained

C.

has rained 

D.

had rained

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

rained

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...