Choose the best answer for the following sentence:

They succeeded __________ escaping __________ the burning house.
 

A.

on - off               

B.

in - from

C.

in - during                               

D.

on - from

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

in - from

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...