Choose the best answer for the following sentence:

They stared at each other in silence, and it was as if they __________ for distan footsteps.
 

A.

would be listening                

B.

had been listening

C.

were listening

D.

listened

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

were listening

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...