Choose the best answer for the following sentence:

They picked up all the fruit _____________ had ripened.

A.

who 

B.

that 

C.

where

D.

whose

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

that

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...