Choose the best answer for the following sentence:

They have _______________ they cannot find time _________________.

A.

such many things to do that / for going out

B.

such many things for doing that / going out

C.

so many things for doing that / go out

D.

so many things to do that / to go out

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...