Choose the best answer for the following sentence:

They decided to have a picnic ___________ the pour raining.
 

A.

because               

B.

despite               

C.

although                

D.

in spite

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

despite

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...