Choose the best answer for the following sentence:

They brefer driving _________ walking.

A.

than

B.

with  

C.

to  

D.

from

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...