Choose the best answer for the following sentence:

They are conducting a campaign to ___________ the public about the dangers of smoking.
 

A.

train               

B.

educate                 

C.

teach               

D.

prepare

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...