Choose the best answer for the following sentence:

They are conducting a campaign to ___________ the public about the dangers of smoking.
 

A.

train               

B.

educate                 

C.

teach               

D.

prepare

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

educate

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...