Choose the best answer for the following sentence:

There’s something different about Linh today, she _________ so quiet.
 

A.

is being   

B.

is             

C.

was                 

D.

  has been

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

is being

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...