Choose the best answer for the following sentence:

There was a traffic jam on my way to work this morning as the main road was under ______________ .
 

A.

construction                    

B.

construct

C.

constructing                   

D.

constructive

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

constructing

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...