Choose the best answer for the following sentence:

There was a traffic jam on my way to work this morning as the main road was under ______________ .
 

A.

construction                    

B.

construct

C.

constructing                   

D.

constructive

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...