Choose the best answer for the following sentence:

There is a birthday cake _____________ seven candles on the table.

 

A.

of                

B.

with              

C.

on            

D.

above

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...