Choose the best answer for the following sentence:

There are many ways ________________ to Rome.

A.

 is leading   

B.

are leading   

C.

leading   

D.

led

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

leading

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...