Choose the best answer for the following sentence:

Their parents are concerned _________ their bad behaviours.
 

A.

to                

B.

for           

C.

about                

D.

of

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

about 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...