Choose the best answer for the following sentence:

Their parents are concerned _________ their bad behaviours.
 

A.

to                

B.

for           

C.

about                

D.

of

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...