Choose the best answer for the following sentence:

The water in the lake must be ___________ before you use it.

 

A.

pure                           

B.

 purity                   

C.

purified                 

D.

purifier

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

purified  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...