Choose the best answer for the following sentence:

The water in the lake must be ___________ before you use it.

 

A.

pure                           

B.

 purity                   

C.

purified                 

D.

purifier

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...