Choose the best answer for the following sentence:

The traffic was heavy, _____________ we arrived late for the meeting.

A.

because 

B.

so

C.

but

D.

as

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

so

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...