Choose the best answer for the following sentence:

The sun's surface is about 100 times ________________ day on earth.

A.

as hot as the hottest

B.

hot as the hottest

C.

as hot as the hotter

D.

hotter than the hottest

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...