Choose the best answer for the following sentence:

The stadium _____________ last year can contain at least 20 thousand people.
 

A.

to build                       

B.

which was built                      

C.

that built                      

D.

building

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...