Choose the best answer for the following sentence:

The secretary has been busy ___________ all the afternoon.

A.

 type                  

B.

typing                

C.

to type                

D.

typed

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

typing

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...