Choose the best answer for the following sentence:

The Rolling Stones have ____________ pleasure to millions of fans for more than 40 years.

A.

made

B.

put

C.

given 

D.

done

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

given 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...