Choose the best answer for the following sentence:

The problem of violence on screen is ____________, so many people who are ____________ with it are very ___________. 
 

A.

alarming / concerned / worried                    

B.

alarmed / concerning / worrying

C.

alarming / concerned / worrying                        

D.

alarmed / concerning / worried

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...