Choose the best answer for the following sentence:

The pen won’t write; it _________ out of ink.
 

A.

must run                  

B.

must be running

C.

must have run                

D.

must have ran

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...