Choose the best answer for the following sentence:

The pen won’t write; it _________ out of ink.
 

A.

must run                  

B.

must be running

C.

must have run                

D.

must have ran

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

must run

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...